Leveringsvoorwaarden                                                                            Deze pagina afdrukken
 


 

Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van een overeenkomst
 
Door verkoper uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes zijn te allen tijd vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand bij gezamenlijke aanvaarding door verkoper en opdrachtgever van omvang en voorwaarden van levering. Mondelinge overeenkomsten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden vastgelegd.
 
Kwaliteit, garantie en reclame
 
Verkoper bindt zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele inzichten. Verkoper aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade voortvloeiende uit gebreken in de door haar geleverde producten of diensten. In geval dat verkoper nalatigheid of fouten te verwijten vallen is haar enige verplichting de daaruit voortvloeiende gebreken aan de levering op eigen kosten te verhelpen. Verkoper aanvaard uitsluitend schriftelijke reclames binnen een termijn van een (1) maand na levering van producten of diensten.
 
Intellectuele eigendom en auteursrechten
 
Opdrachtgever vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Verkoper behoudt te allen tijd het recht op gebruik voor promotiedoeleinden van de door haar in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte producten.

Overmacht
 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: weersomstandigheden, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaring
 
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart verkoper voor schade of letsel aan eigendommen of personen van opdrachtgever ontstaan als gevolg van of tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de opdracht. Verkoper en opdrachtgever vrijwaren elkaar voor enige schade voortvloeiend uit overdracht van elektronische virussen in of op informatiedragers, elektronische bestanden of software.
 
Aansprakelijkheid
 

Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart verkoper voor schade of letsel aan eigendommen of personen van opdrachtgever ontstaan als gevolg van of tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de opdracht. Verkoper en opdrachtgever vrijwaren elkaar voor enige schade voortvloeiend uit overdracht van elektronische virussen in of op informatiedragers, elektronische bestanden of software.
 
Oplossing van geschillen
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Maastricht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Op de overeenkomst tussen verkoper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen niet eerder een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.